مراقبتهای بهداشتی- درمانی

خدمات پزشکی مراقبتهای بهداشتی- درمانی

راهکارهای هوآوی، زیرساختهای موردنیاز برای برقراری تعاملی موثر بین پزشکان و کادر درمانی و پردازش و استفاده از اطلاعات بهداشتی درمانی را فراهم می نماید.

در این راهکارها با بکارگیری انواع تجهیزات پزشکی از راه دور و با رویکردی مراجع محور، خدمات پیشرفته ای به بیماران عرضه می شود. برخی از  این خدمات عبارتند از: ارتباط تصویری از راه دور با کیفیت اچ دی، مشاوره پزشکی از راه دور، نمایش عمل جراحی از راه دور و ملاقات با پزشک از راه دور .